首页 > 拼音学习 > 正文

艾字的意思及拼音|艾的组词有哪些?

拼音学习 | 2022年11月28日22:40:52 | 阅读:351 | 评论:0

běnwényǒuàideyīnhuàshùnàide思和àideyǒuxiēàijiǔàicǎofāngxìngwèiàiděng汇!

àideyīn                    

yīn[ àihuòyì ]                                                                                                            

部首[ cao  ]

fán[ài]

[AQU|ARU]

huàshùn

huàzǒngshù【5】

shùnxiěgǔngǔn丿

shùn【横、shùshùpiē、捺】

àishì 

àiyǒuliǎngzhǒngyīnàihuòyì 

1、“ài”,shēng

niánshēngcǎoběnzhíziyǒuxiāngyàonèizuòzhǐxuègōngàijiǔjiàoài蒿、àicǎoxiāngài

zhīfāngcǎojīnzhíwèiài。——屈yuán《离骚》

cǎiài不见,sānsuì。——《shīwángfēngcǎi

lǎodeniánlǎoderén:“liùshíyuēshíyuēài。”

yǒuyòuzhuàngàizhī。——liú《送鸿举shīyóujiāngnán引》

shíyuēài,guān政。——《礼》。zhèngzhù:“ài,lǎo。”

sōusuǒzhìài,wéicún。——梅尧chén《田jiā》。

zhòngyánshísuǒyánshìwèiài。——wáng先谦。

dìngěrlóuzhūài豭?——《zuǒchuándìnggōngshínián

fánshǎoqiǎnérzhìshèngzhǎngài识坚ér衰。——liúxiéwén心雕lóngyǎng

jǐn,停zhǐfāngxìngwèi~。yùn~。

虽克zhèngyóuyǒuzhīzài,忧wèiài。——《zuǒchuán•哀gōngnián

měi貌,piàoliàngdezishǎoàiàiyòuài

guójūnhǎoài夫殆。——《guó·jìn

érwáng工,nǎiyòuài。——《zhànguó·zhàosān

zhīhǎoshǎoài。——《mèngziwànzhāngshàng

xiē金帛,xiēài。——《桃huāshàn》。

huībáiméiài

yǎngyǎng: yǎng~。

zhǐjūnzibǎoàiěrhòu。——《shījīngxiǎonánshānyǒutái

xiánzhòng,尊yǎngài。—— tángtǐngshuāngbáiyīng赞》

艾字的意思及拼音|艾的组词有哪些?

míngàiài县。

shānmíngàishān

shìàishì

2、“yì”,shìshēng

tōng“乂”,dòngzhìāndìng

huòhuòài。——《shī·xiǎo·xiǎomín

hǎinèiàiān,chōng实。——《hànshū

zhì:惩~。

tóng“刈”,dòngzhǐchúhuòcǎozhīlèi),、~màicǎo,~mìng(zhǐshēnghuò捐躯)。

àide

àiài】[ài ài]sānguóshíwèiguódedèngàiyǒukǒuchīměishuōdàoshíliánshuōàiài

dèngàikǒuchīchēngàiàijìnwénwángzhīyuē:‘qīngàiàidìngshìài?’duìyuē;‘fèngfèng,故shìfèng。—— liúqìngshìshuōxīn·yán

wèidōuxué士,kǒuchī,不zuògàn佐。——《sānguózhìwèizhìdèngàichuán》,hòudèngàichīwèirénkǒuchī

huòzhāng飞胡,huòdèngàichī。——tángshāngyǐnjiāoérshī

ài蒿】[àihāo],àicǎo

àicǎo】[ài ]ài蒿,jiàoxiāngài,多niánshēngcǎoběnzhízhìchéngàirónggōngzhēnjiǔyòng

àijiǔ】[ài jiǔ ]yòngàizhìchéngàiróngránhòu中医zhēnjiǔliáozhīyòngài炷熏zhì穴位zhìbìng

àiróng】[ ài róng] àiróngshìzhìzuòàitiáodeyuánliàoshìàijīngshàigàndǎosuìhòuzhìchéngderóngzhuàng

àitiáoyòngàiróngzhìchéngyòngàijiǔzhìliáode

xuánài】[ ] 亦míngchāài”。àicǎoxuánchāmén户、堂屋、床tóuděng处,dàoxiédezuòyòngmínláiyǒuménqiánxuánàichāngzhīmínshuō:“qīngmíngchā柳,duānchāài”。zàiduānjiérénchāàichāngzuòwèizhòngnèizhījiājiādōu洒扫tíngchúchāngàitiáochāménméi

báiàizhímíngbèiyǒubáimáoyào

gāoshānshēnyānbáiàitóng灭。——náncháoliángjiāngyānshàngshū符》

liánqiánbáiàijīngchūn燕,shàngqīngsāngdàiwǎn蚕。——táng牧《qiūwǎn怀huáimáoshānshíháncūn舍》

àiyòu】[ài yòu]jiàoàishìzhǒng哺乳dònghuángyòushāo,颈jiàozhǎng肢短,bèizōnghuánghuòdànhuángxìngxiōngměngzhòuchūshíxiǎodòngjiàoài

ài】[ài hǔ] míngàiyòumíngshìzhǐyòngàizuòchéngdelǎodedōng西jiùduānjiégěiér童戴zàitóushàng,认wèixié

ài】[ qí ài ]niánzhǎngderén

rán於乡àifènggāoniánzhīdào。——《hànshū·

ài孀】niánlǎode寡妇

àilǎo】50suìshàngdelǎorén

àinián】50suìdenián

lǎoàiniánshàng;渺xiǎozi,敢dànqián。——qīng•纳lánxìng德 《liángfénshū

ài】[jí ài] zhǐziniánmǎnshíàizhǐshísuì

érménrénchénxiàoniánàiyǒuyuánzhīpín。——míng•归yǒu光《dào难》

àizhuàngchēngniánshíér强健者。

艾字的意思及拼音|艾的组词有哪些?

shíshàngxuègāngyuēàizhuàng。—— hànhuán宽《盐铁lùn·wèitōng

ài】[ài sè]měiměi

xiōngzhī徒,kuīàidùn淫心;qīngbáozhīliúyuèwàngmíng分。——qīnghuángliù鸿 《quánshū•刑míng

yǎngài】[ yǎng ài ] fèngyǎnglǎorén

àishēnnáncháo liáng jiāngyānwèi萧骠骑shàngshūshìdàoshěngbiǎo》:“chénwàngméngchǒngqīngshū爵,zhòuyóu耸,àifāngjīng。”《xīntángshū·chuán》:“﹝﹞召yòurénzhìài。”sòng yóuqiūshūgǎnshī:“dànjǐnyuèzhīàipiāo残桐qiūgāo。”

ài】[ài wō wo]míngzhǐyòngnuòzuòchéngdeqiúxíngshí品,yǒuxiànérzuò

àibào】[ài yè bào]míngzhǐbào

àibìng】[ài zī bìnɡ ] 英wénchēngwèi“AIDS”,shìzhǒngxìngmiǎnquē陷综合征dechuánbìngbìngyuánshìrénlèimiǎnquēbìngtōngxìng接触huòxuè、母yīngděngjìngchuán播,侵rénhòu使shǐshīduìbìngyuándemiǎnnéng。蔓延xùn亡率gāo

yuànài】[zì yuàn zì yì] yuánzhǐhuǐhènsuǒdecuòérjiāgǎizhèngjīnzhǐhuǐhènbèichūmèngzi·wànzhāngshàng》:huǐ过,yuànài

THE END

本文标题:艾字的意思及拼音|艾的组词有哪些?

本文链接:http://www.hahyczj.cn/1579.html

版权声明:本文章是 汉语拼音学习网 的原创文章,未经允许请勿转载本文章!

  • 文章

    1607篇

  • 评论

    0条

  • 用户

    1位