首页 > 汉语拼音 > 正文

爱字的意思及拼音|爱的组词有哪些?

汉语拼音 | 2022年11月08日19:16:58 | 阅读:131 | 评论:0

běnwényǒuàidepīnyīnhuàshùnàideàideyǒuxiēàinéngzhùàimiànziděnghuì

àidepīnyīn                    

yīn: ài                                                                                                                                  

部首:

fánài 

EPDC

huàshùn

huàshù:10

shùn:ノzhǔzhǔzhǔノフzhǔ

shùnpiēdiǎndiǎnpiēdiǎnhéngpiē/hénggōuhéngpiēhéngpiē/hénggōu、捺

爱字的意思及拼音|爱的组词有哪些?

àishì   

àiyǒuxiàzhǒngjiěshì

zuòdòngzhǐduìrénhuòshìyǒuhěnshēndegǎnqíng:~|~rénmín

爱字的意思及拼音|爱的组词有哪些?

àishīzhě,rénzhīduān。——《shuōyuàn·shuō丛》
jūnziài,rénzhīzhì。——《yán

zuòdònghuānài:~yùndòng|~kàndiànshì|~dǎo

zuòdòngàiài:~cáimìng|~ruòxiǎo

zuòdòngchángchángshēngmǒuzhǒngwèiróngshēngmǒuzhǒngbiàn化:~哭|tiěshēngxiù

zuòmíngxìngshì

àide

àishìshǒu】àibùshìshǒuàishěfàngxià

ài…】ài…bù…fēnbiéyòngzàitóngdòngmiànbiǎoshìlùnxuǎnzhǒngdōu便biànhánqíng绪:~guǎnguǎn|~shuōshuō|~láilái|~cānjiācānjiā

àicáimìng】àicáirúmìnɡxíngróngfēichánglìnhuòtāncái

àicháo】àicháomíngzhǐxīn房,zhǐniánqīngdexìngjiā庭。

àichēng】àichēnɡmíngbiǎoshìàiqīndechēng

ài】àidābùlǐ(~de)xiàngshìcǎicǎixíngróngduìrénlěngdàndài慢:biéréngēnshuōhuàde

àidài】àidàidòngjìngàibìngqiě:~lǐngxiù

ài】àifǔdòngténgàiwèicóngxiǎoshīqīnrénde~|qīnwèiérshūtóu

àigǎng】àiɡǎnɡdòngàidegōngzuògǎng位:~jìng业。

àiguó】ài∥ɡuódòngàideguójiā:~xīn|~rénshì

àiguózhǔ】àiɡuózhǔyìzhǐduìguódezhōngchéngàidexiǎng

àihǎo】àihào①dòngduìmǒuzhǒngshìyǒunónghòudexìng:~duìtàiquánhěn~。②míngduìmǒuzhǒngshìsuǒyǒudenónghòuxìngzhídehěn广fàn|yǒushénme~?③dòngàigōngyīngrénmíndeyòngpǐn

ài】àihémíngzhǐàiqíng(jiàorènwèiàiqíngxiàngliúyàngrénchénzhōngjiùnéng)。

ài】àihùdòngàibìngbǎo:~gōng|~niánqīngdài

àijiāng】àijiànɡmíngshòushàngàishǎngshídejiānglǐnghuòxiàshǔ

àishè线xiàn】àikèsīshèxiànzhǎnghěnduǎndediàn穿chuāntòunénghěn强,néng使shǐmǒuxiēzhìyíngguāng使shǐdiànděngduìbāoyǒuhuàizuòyònggōngshàngyòngjīnshǔtàn伤,xuéshàngyòngtòushì治疗。jiàoqínshè线xiàntōngchángzuòXshè线xiàn。[àiyīngwénXdeyīn译]

ài怜】àiliándòngténgàicōngmínghěnshòu~。

àiliàn】àiliàndòngàiérnánfēn(duōzhǐnánzhījiān):信zhōngliúchūzhīqíng

ài】àilǚmíngxiāngàidenánhuòzhōngdefāng

àimiànzi】àimiàn·zisǔnhàidemiàn,被rénkànlǎobié~,cóngzhāngkǒuqiúrén

àinéngzhù】àimònénɡzhùxīnyuànzhù,但shìliàngzuòdào

ài】àimùdòng①由huānhuòjìngzhòngéryuànjiējìnxiāng~|~zhīxīn。②yīnàiér向往:~róng

àiqíng】àiqínɡmíngnánxiāngàidegǎnqíng

àirén】ài·renmíngzhǐzhànghuòzi。②zhǐliànàizhōngnándefāng

àishén】àishénmíng西fāngshénhuàzhōngzhǔzǎiàiqíngdeshénluóshénhuàzhōngmíngjiào(Cupido),希shénhuàzhōngmíngjiàoluò(Eros)。

àirén】Àisījīmórénmíngyīnniǔréndejiùchēng。[àiyīngEskimo]

ài】àiwō·wotóng“艾”。

ài】àiwūjíwū《shàngchuán·zhàn篇》:“àirénzhějiānshàngzhī。”àirénérliándàiguānxīndàogēnyǒuguānderénhuò

ài】àixīdòngyīnzhòngshìéràizhēn:~shíjiān|~guójiācái

àimáo】àixīyǔmáozhēnzhòngàidemíng誉。

àixiǎo】àixiǎo〈fāngxínghǎozhànxiǎo便biàn宜。

àixīn】àixīnmíngzhǐguān怀、àiréndexiǎnggǎnqínglǎoduìér童充满~。

ài】àiyùmíngàide望,zhǐnánjiānduìqíngàide望。

àizhòng】àizhònɡdòngàizūnzhòngwèirénqíng、正zhíshēnshòujiāde~。

shùshēnài】[ shù shēn zì ài ]yóuyánshùshēnxiūzhǐyuēshùhuàirénhuàishìtóngliú

shuāiàichí】[ sè shuāi ài chí ] :姿róngyánchí:松xièshuāi退tuìzhǐkàoměichǒngderéndàn姿shuāilǎojiù会遭dàozhǐnánzixīnyànjiù。     【àicáiruò】[ ài cái ruò kě ]cáixiáncáiréncáiàixiáncáiqiújiùxiàngkǒushuǐyàng

àicáimìng】[ ài cái rú mìng ]qiáncáikàngēnshēngmìngyàngzhòngyàoxíngróngduānlìn

àiqiánmìng】[ ài qián rú mìng ]mǒuxiēréntānàiqiáncáijiùxiànglìnshēngmìngyàngxíngróngshífēntān婪、báo

àizēngfēnmíng】[ ài zēng fēn míng ]zēnghènàihèndechǎngtàishífēnxiānmíng

àishīzhòng】[ ài hè shī zhòng ]yīnxiǎoshī

àicái】[ ài cái rú kě ]cáixiáncáiréncáiàixiáncáiqiújiùxiàngkǒushuǐyàng

àicáimìng】[ ài cái rú mìng ] cáixiáncáiréncáiàixiáncáiqiújiùxiàngshēngmìngyàngzhòngyào

jìngshíài】[ jìng shí ài rì ]zhǐzhēnshíjiān

gāntángài】[ gān táng yí ài ]gāntángmíngtáng:留;àiēnēn泽。jiùshíyángdefāngguān

àimínzi】[ ài mín rú zǐ ]jiùshíchēngzànmǒuxiētǒngzhěàibǎixìngjiùxiàngàideziyàng。     【àihǎo】[ ài sù hào gǔ ]zhǐàihǎozhìshíshàng。     【shìzhīài】[ shì dú zhī ài ]shìtiǎnxiǎoniúniútiǎnxiǎoniúbiǎoxiànduìàiduìzideténgàizuòshìzhīniàn”、“shìzhī”、“shìqíngshēn”。     【àishìtāncái】[ ài shì tān cái ] àiquánshìtānqiúcái。 《红楼mèngshíhuí:“shuízhīzhāngcáizhǔsuīàishìtāncái,却yǎngzhīduōqíngdeér。”     【àirěnshì】[ ài bù rěn shì ]shìfàngxiàduìsuǒhuāndepǐnàizàishǒujiǔjiǔkěnfàngxià。     【zhīài】[ bù zhī zì ài ] zhīdàoài。     【xiánpínài】[ xián pín ài fù ]xiánpínqióngàiyǒu。     【àikǒushíxiū】[ ài kǒu shí xiū ]xiūkěnkāikǒu。《shídiǎntóushíhuí:“这shìguānshēnkěnkěnmíng白説chūyàoàikǒushíxiūliǎngxiāngdān。”     【jiéshēnài】[ jié shēn zì ài ]bǎochúnjiétóngliúzhǐshìfēizhǐhǎoguānxīngōngzhòngshìqíng。     【jìngshàngàixià】[ jìng shàng ài xià ]jìngzūnjìngzūnjìngzàizhīshàngzhěàizàizhīxiàzhěxíngróngdàiréngōngyǒu。     【àichū】[ ài rú jǐ chū ]xiàngduìdàiqīnshēngziyàngài。     【àizhēnbǎo】[ ài rú zhēn bǎo ]xíngróngshífēnhuān。     【wèitiānàimín】[ wèi tiān ài mín ] jìngwèishàngtiānàixiàmínsòng游 《shàng殿zházizhīsān:“zōngwèitiānàimínzi孫皆當取。”zuòwèitiānmín”。sòng《辞miǎnjìnzòu状》:“niànzuó孤愚línqiǎn,仰zhān,既閔然yǒuwèitiānmínzhī誠,érshèngxùndīngníngfēi焦勞zhīshí。”     【ài】[ ài lǐ bù lǐ ]àiduìrénlěngméi貌     【gāntángzhīài】[ gān táng zhī ài ]gāntángmíngtángzhǐduìguāndeàidài。     【xiāngqīnxiāngài】[ xiāng qīn xiāng ài ]xíngróngguānqiègǎnqíngshēnhòu。     【àirén】[ ài rén lì wù ]àirénmínqiúyǒurénmín。     【强食ài】[ qiǎng shí zì ài ] quànwèiréndehuàzhǐjiā餐,bǎozhòngshēn。     【rénmínài】[ rén mín ài wù ] rénrénàiduìrénqīnshànjìnérduìshēngàijiùzhǐguānrénàixiánnéng。     【àimáofǎnqiú】[ ài máo fǎn qiú ]fǎnqiúfǎn穿chuānzhǐmáocháoshí穿chuānmáomáodemiàn向外。zhòngshìgēnběnqīngzhòng倒置。     【chǔchǔài】[ chǔ chǔ kě ài ]xíngróngshèzhěng,令rénài。     【jìngxiánàishì】[ jìng xián ài shì ]zūnzhòngàiyǒucáiderén。     【dōngài】[ dōng rì kě ài ]tóngdōngtiāndetàiyángyàng使shǐréngǎndàowēn暖、qīnqièréntàiwēnài使shǐrényuànjiējìn。     【tánqíngshuōài】[ tán qíng shuō ài ]zhǐtánliànài。     【nánhuānài】[ nán huān nǚ ài ]nánqīnhuānàizhī。     【shānàishuǐ】[ lè shān ài shuǐ ]àihǎoshānshuǐguāng。     【àiwēi】[ kè ài kè wēi ]zhǐēnwēidāngér使shǐrénxīnchéng。     【jìngtiānàimín】[ jìng tiān ài mín ]jìngtiānmìngàibǎixìng。     【àirénhǎoshì】[ ài rén hào shì ]àizhòngshìréncái。     【zhīài】[ wū wū zhī ài ]yīnwèiàirénérliándàiàishàngdeàirénérliándàiguānxīnyǒuguānderénhuò。     【ài】[ wū wū tuī ài ] yóuyánàiàirénérliándàiguānxīndàoyǒuguānderénhuò。    【àishēngè】[ ài shēng wù sǐ ]èyànèàishēng存,yànèwáng。   【yōuguóàimín】[ yōu guó ài mín ]yōuxīnguójiāàibǎixìng。    【拥zhèngàimín】[ yōng zhèng ài mín ]jūn队拥zhèngàirénmín。     【qínhuānjìnài】[ qín huān jìn ài ]qínjìnchūnshídeqínguójìnguódāngshíqínjìnliǎngguóshìdàitōngyīnhòuchēngliǎngxìngliányīndeguānwèiqínhuānjìnàihuòchēngqínjìnzhīyuán”。xíngróngshuāngfāngguānshífēnměiqīnjìnzuòqínjìnzhīyuán”。     【àiguójiā】[ ài guó rú jiā ]吗zhǐwángxiàngàidejiāshìyàngàiguóàimín。     【zēngàifēnmíng】[ zēng ài fēn míng ]zēnghènhènshénmeàishénme,界xiànchǔtàixiānmíng。    【ēnēnàiài】[ ēn ēn ài ài ]xíngrónggǎnqíngshēnhòuhuò骨肉qīnqíng   【qiǎnquǎnxiànài】[ qiǎn quǎn xiàn ài ]qiǎnquǎnchán绵。xiànàiàixíngróngqíngchán绵,xiāngài。     【àizhuān】[ ài bó bù zhuān ]àiàiàihǎozhòngduō,广fànzhuānzhuānzhuānzhùzhǐàifēiréngǎnqíngzhuānyòngláizhǐàihǎotài广fànjīngzhuānzhùérzhǎng。     【àilǎoyòu】[ ài lǎo cí yòu ]àiàilǎorénér童     【高qínghòuài】[ gāo qíng hòu ài ]zhǐshēnhòudeqíng。     【ēnài】[ nǐ ēn wǒ ài ]zhǐhuòqíngjiānxiāngqīnxiāngài。     【节yòngàimín】[ jié yòng ài mín ] 节shěngkāizhīàibǎixìng。     【àizēngcháng】[ ài zēng wú cháng ]àihèndegǎnqíngbiàn定,jiàorénzhuōtòu。     【ēnshēnàizhòng】[ ēn shēn ài zhòng ]ēnqíngwèishēnzhòng。     【jìngài】[ nǐ jìng wǒ ài ]zhǐrénmenzhījiānxiāngzūnjìngài。     【ēnài】[ ēn ài fū qī ]ēnqīnàizhǐxiāngqīnxiāngàide    【duórénzhīài】[ duó rén zhī ài ]duóqiǎngduó。剥duóbiérénsuǒàiderénhuòshì

THE END

本文标题:爱字的意思及拼音|爱的组词有哪些?

本文链接:http://www.hahyczj.cn/1576.html

版权声明:本文章是 汉语拼音学习网 的原创文章,未经允许请勿转载本文章!

  • 文章

    1607篇

  • 评论

    0条

  • 用户

    1位